Legal_ReglamentIntern - Càmping Ridaura

Vaya al Contenido
Càmping

Ridaura
Reglament

REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR

Les normes recollides en aquest reglament són d’obligat compliment a tota persona per accedir al Càmping Ridaura.

DRET D’ADMISSIÓ:
L’admissió de campistes està condicionada segons l’article 9 del Decret 200/1999 on es regula el dret d’admissió als establiments públics.
Càmping Ridaura no admetrarà l´accés a l'establiment a les persones que:
- No respectin la convivència, moralitat, decència i ordre públic.
- Manifestin actituds violentes, i en especial les que es comportin de forma agressiva o provoquin aldarulls.
- Portin robes o símbols que incitin a la violència, el racisme o la xenofòbia.
- No respectin el descans nocturn dels clients. (de 23:00 a 07:00)
- Mostrin signes d’estat d’embriaguesa o sota l'efecte de substàncies estupefaents.
- Siguin deutores a l’empresa.
- Practiquin jocs o esports que puguin ser perillosos o molestar els altres.
- Portin armes de foc.

TARIFES I SERVEIS:
- Són les publicades en aquest lloc web.
- El servei voluntaris prestats pel càmping, (sense que ho exigeixi la normativa turística vigent), en cas de necessitat, els podrà suspendre.

REGISTRE DE VIATGERS:
- Tota persona que vulgui entrar en el càmping ha de complimentar el corresponen registre de viatgers
- El titular de la fitxa d'inscripció haurà d'ésser major d'edat i serà el responsable de tots els actes i perjudicis que puguin ocasionar ell i / o els seus acompanyants.
- Caldrà acreditar-ho amb un DNI, Passaport o tutor legal pels menors de catorze anys.
- Tota modificació del que s’ha declarat, s'ha de comunicar a la recepció immediatament.

ASSEGURANÇA:
- Els clients de temporada, han d'acreditar tenir-ne una amb una cobertura mínima de 300.000,00 EUR en responsabilitat civil.

CIRCULACIÓ:
- La velocitat màxima permesa pels vehicles és de 5 km/h. (El pas d’una persona)
- No és permesa la circulació "lúdica" de vehicles dintre del recinte del càmping.
- Les persones com les bicicletes han de circular pels vials.
- Qualsevol vehicle que molesti per soroll excessiu, estarà prohibit.

APARCAMENT:
És obligatori aparcar el cotxe dintre la parcel·la assignada, en cap cas es pot utilitzar una altra parcel·la.

GOSSOS I ANIMALS DOMÈSTICS:
- Els gossos no són admesos al càmping.
- Les altres mascotes en cas de ser admeses, hauran d’atenir-se a les disposicions establertes al respecte:
- Dintre del Càmping han de tenir-los lligats.
- No podran accedir als mòbil-homes o a les instal·lacions públiques del càmping.

ELECTRICITAT:
- Els clients tenen assignat un endoll tipus "Cetack" amb una potència de 6 amperes.
- La instal·lació elèctrica del client ha d'estar en condicions i que no suposin un perill per a ningú.
- Els cables elèctrics han de disposar de connexió a terra i han d'estar degudament aïllats.
- Cap client pot manipular la instal·lació elèctrica del càmping.

ROBATORIS:
- La Direcció no es fa responsable en cas de robatori, danys materials o accident que puguin patir els campistes
- El client ha d'adoptar les degudes precaucions per a la seguretat de les seves pertinences i valors.

VISITES:
- Les visites estan obligades a passar per recepció i fer el registre de viatgers a l’entrada.
- Els cotxes dels visitants no poden accedir al càmping.
- Tota visita no comunicada a recepció serà facturada al client visitat.

NETEJA:
- Dipositeu les escombraries tancades amb bossa als corresponents contenidors de deixalles.
- Les fonts públiques són punts de presa d'aigua no es permet netejar vaixella, bugada o altres tipus de neteja.

GESTIÓ DE RESIDUS:
- El càmping es reserva el dret de cobrar-ne les despeses en la gestió dels residus voluminosos.

ARBRES I PLANTES:
- Preguem que respectin les plantes.
- No es pot tallar cap branca de cap arbre. En cas de necessitat demaneu-ho a recepció
- No és permès de lligar filferros, clavar-hi claus i tot el que pugui danyar els arbres.
- En l'època de poda dels arbres, cal que es deixi la caravana i altres accessoris de fàcil retirada de la parcel·la. En cas contrari l'empresa no es farà càrrec de cap desperfecte.

BARBACOES:
- A parcel·la es permet utilitzar barbacoes de gas.
- Hi ha barbacoes de carbó comunitàries a disposició dels clients del càmping.

FUMAR:
- No està permès de fumar dintre dels edificis del càmping.

LA JORNADA DEL CÀMPING ACABA A LES 12 DEL MIGDIA:
- Després d’aquesta hora es considera la facturació a tots els efectes per a l'endemà.

PISCINA:
- Els horaris estan exposats a l'entrada de la piscina.
- No es pot menjar ni fumar en la zona de platja de la piscina, està permès en la zona de gespa excepte gots o ampolles de vidre.
- Cal duxar-se abans de banyar-se.
- No estan permesos els jocs que poguim molestar a altres banyistes.
- No estan permesos els jocs que puguin causar lesions a un mateix o a altres banyistes.
- Tots els menors de 12 anys i qualsevol menor de 18 anys o persona  dependent que no sàpiga nedar han de ser acompanyats d'un adult que  assumeixi tota responsabilitat.
- No es pot accedir calçat a la zona de platja.
- El Càmping Ridaura, del servei de socorrisme, no ofereix ni en garanteix la vigilancia dels banyistes. Si decideix banyar-se és sota la seva responsabilitat.
- És permés de banyar-se amb samarreta si és per protecció de radiació solar.
- Es permet l'ús de "burquini" homologat per a les dones a les que la seva religió els impedeixi utilitzar banyador o bikini.

ACCEPTACIÓ I CONFORMITAT:
- El client, pel sol fet d’inscriure o abonar qualsevol import del Càmping Ridaura, accepta conèixer i dona la seva conformitat al present Reglament de Règim Interior i normes particulars.

EXPULSIÓ O ABANDONAMENT
-1 En els supòsits d'abandonament de pertinences i/o d'expulsió de la instal·lació, les persones titulars de l'establiment poden retirar de la unitat d'allotjament les pertinences de la persona usuària, una vegada fet l'inventari i signat per dos testimonis. Transcorregut un mes des que s'hagi notificat fefaentment l'abandonament a l'adreça facilitada per la persona usuària, l'establiment pot disposar lliurement de les seves
pertinences.
-2 En establiments de càmping, els elements d'acampada i alberg de les persones usuàries es poden retirar a un nou emplaçament dins el càmping i fora de la zona d'acampada sense necessitat de garantir les seves condicions de vigilància.
-3 La devolució de les pertinences als seus propietaris comporta l'abonament del preu que hagi fixat l'establiment per a aquests supòsits, i si no, del preu segons tarifes vigents, més les despeses de trasllat ocasionades.

I M P O R T A N T

- La direcció del càmping es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents normes d'aquest reglament sense previ avís ni amb l'obligació d'haver de notificar al client.

- El càmping disposa de fulls oficials de reclamació a disposició del client. El càmping es reserva el dret que formalitzi per escrit aquesta sol·licitud.
Agraïm el compliment d’aquestes normes i desitgem a tots els nostres clients una bona estada.
Última actualització d'aquesta pàgina: 31/12/2022Regreso al contenido